Vedtægter

§1 Formål

Foreningens hovedformål er at etablere et Kolonihistorisk Center. Foreningens øverste prioritet er en placering af Kolonihistorisk Center på Christianshavn. Med Kolonihistorisk Center arbejder foreningen for en folkelig udbredelse af dansk kolonihistorie, som er tilrettelagt fagligt forsvarligt og som er værdig for os selv og troværdig for andre.

§2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Christianshavn.

§3 Optagelsesbetingelser

Enhver enkelt person, som kan tilslutte sig formålet, kan blive medlem af foreningen. Medlemsskabet er bindende for et år ad gangen. Kontingent betales for hele regnskabsåret uanset indmeldelsestidspunkt.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes med e-mail mindst tre uger før generalforsamlingen. Medlemmer der ønsker punkter på dagsordenen sender dem til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden til generalforsamlingen udsendes elektronisk til medlemmerne en uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en kasserer på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Alle valg gælder for to år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingens skal indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Budget, herunder fastsættelse af det årlige kontingent
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og kasserer (lige år) og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 • Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år
 • Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
 • Eventuelt

§5 Kontingent / finansiering

Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen. Foreningen søger herudover finansiering til foreningens formål via bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter kravet med angivelse af dagsorden fra:

 • Mindst tre medlemmer af bestyrelse
 • Mindst halvdelen af foreningens medlemmer
 • Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen

§7 Bestyrelse

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved eventuel udtræden af formand, næstformand eller sekretær konstituerer bestyrelsen sig igen.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst tre medlemmers tilstedeværelse og beslutninger træffes med simpelt flertal dog således, at formandens stemme er udslagsgivende ved lige stemmer om en sag.

§8 Regnskab

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse for generalforsamlingen.

§9 Tegningsregler

Formanden tegner foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer behandles og vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmernes stemme på en generalforsamling.

§11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan nedlægges, hvis det vedtages med 2/3stemmer på to efter hinanden efterfølgende generalforsamlinger.
Generalforsamlingen beslutter samtidig, hvilken eller hvilke almen nyttige foreninger på Christianhavn, der får overdraget foreningens eventuelle formue.

Vedtaget på generalforsamlingen 5.4.2017