Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Foreningen for Kolonihistorisk Center på Christianshavn den 4.4.2018

Til stede fra bestyrelsen: Anders Juhl, Erling Ekegren, Miriam Haile og Iben H. Philipsen Afbud fra bestyrelsen: Annarosa Krøyer Holm, Mai Takawira og Albert Scherfig

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning v/Anders Juhl

4. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 samt fastsættelse af kontingent

5. Præsentation af projektplan v/Anders Juhl

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Evt.

Ad 1 & 2 Iben tilbød at være både referent og dirigent, hvilket blev vedtaget.

Ad 3 Af hensyn til et par ikke-dansksprogede deltagere, blev mødet afholdt på engelsk. En kort gennemgang af nogle af de forskellige arrangementer, kunstudstillinger og udgivelser fra markeringen af 100-året for salget af den tidligere caribiske koloni. Foreningens egne ambitioner for 2017 i form af projektet Port of Memory, kunne ikke indfries, da foreningen ikke opnåede støtte til afviklingen. Udover at være til stede ved adskillige af de arrangementer, der blev afholdt i forbindelse med markeringen og igennem året med henblik på at netværke og skabe kontakter, har bestyrelsens arbejde primært bestået i at arbejde med udviklingen af en langsigtet projektplan for et fremtidigt center. Det blev desuden understreget, at bestyrelsen består af frivillige med andet og til tider meget tidskrævende arbejde, hvorfor det er begrænset, hvad der praktisk er lad sig gørligt. Derudover har der været et par udtrædelser i løbet af året, herunder Rikke Halberg og Anne Bahnson, hvorfor begge suppleanter, Miriam Haile og Iben H. Philipsen, er trådt ind i bestyrelsen som fuldbyrdede medlemmer.

Ad 4 Erling fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018. Begge dele blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet blev sat til 100 kr. for et års medlemskab.

Ad 5 Formanden gennemgik de overordnede tanker bag den projektplan, bestyrelsen arbejder på, hvis mål er etableringen af et center i 2022. Bestyrelsen agter hurtigst muligt at afslutte en projektbeskrivelse til fundraising af støtte til den konkrete centerplan, som sendes til peer review i udlandet, hvorefter responsen opsamles og inkorporeres i den endelige projektbeskrivelse, inden den sendes til relevante fonde (i udgangspunktet primært fonde i DK.) Der arbejdes på at samle et advisory board, som bl.a. vil bestå af personer med ledererfaring fra større kulturinstitutioner, fagspecialister/forskere fra uddannelsesinstitutioner/universiteter, NGOrepræsentanter samt folk med erfaring fra og juridisk/økonomisk indblik i etablering af nye institutioner, herunder fundraising til større kulturelle projekter. Det især handler om at sikre opmærksomhed og legitimitet omkring det faglige niveau for det fremtidige omkostningstunge etableringsprojekt. På nuværende tidspunkt er ca. halvdelen af medlemmerne på plads, og det er forventningen, at foreningen kan præsentere et samlet advisory board indenfor få måneder.

Der arbejdes stadig på en placering på Christianshavn (Papirøen), men der er åbenhed overfor alternative kolonihistorisk relevante beliggenheder, skulle det blive aktuelt.

De fremmødte tilsluttede sig de overordnede retningslinjer.

Der blev diskuteret alternativ beliggenhed, behovet for lobbyarbejde – også hos statslige instanser, nordiske samarbejder, uddannelsesaspektet, inklusionsaspektet – hvordan kan det konkret udmøntes også i selve centrets strukturer og administrative opbygning, hvordan får vi folk til at fatte interesse, særligt lokalbefolkningen mere end udefrakommende turister.

Ad 6 Der var 3 personer på valg til bestyrelsen: Miriam Haile og Iben H. Philipsen genopstillede og blev valgt. Louise Iversen stillede op som nyt medlem og blev valgt. Erling Ekegren genopstillede som kasser og blev valgt. Tine Bundgaard og Michael Omoke stillede op som henholdsvis første og anden suppleant og blev valgt.

Ad 7 Carl-Erik Holm genopstillede som revisor og blev valgt.

Ad 8 Carl-Erik Holm tilbød at blive midlertidig webansvarlig i et forsøg på at optimere foreningens kommunikation udadtil. Foreningen bør uddelegere visse arbejdsopgaver i specifikke arbejdsgrupper: kommunikation/events/etc.

Det er vigtigt at dem, som er interesserede i at deltage aktivt i foreningens arbejde også selv melder ind og tager ansvar for eventuelle opgaver. Formand Anders Juhl takkede for et godt og konstruktivt møde, og konkluderede undervejs, at der efter de mange markeringer i 2017 kan opstå et stort behov for at have et nyt fælles sigtepunkt. Her kan planen om at etablere et Kolonihistorisk Center i 2022 være en måde at fastholde det momentum, som kolonihistorien har fået i 2017. Foreningen vil i de kommende måneder invitere bredt ud i de kredse, der fra forskellig vinkel er interesserede, om at tegne medlemskab.